Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Đã tiếp nhận

31910 hồ sơ

Đã xử lý

30693 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

2364

Hồ sơ đã xử lý

2356

100.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

2300

Hồ sơ đã xử lý

2234

100.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

3741

Hồ sơ đã xử lý

3488

100.0 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

2579

Hồ sơ đã xử lý

2182

100.0 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

5325

Hồ sơ đã xử lý

4977

100.0 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

222

Hồ sơ đã xử lý

219

100.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Hương Sơn 291 4192 3196 0 100.00% 337 1 823 126
UBND thị trấn Phố Châu 1 1531 1504 0 100.00% 2 0 0 26
UBND Thị trấn Tây Sơn 0 1036 1036 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã An Hòa Thịnh 0 1012 1009 0 100.00% 1 0 0 2
UBND xã Kim Hoa 4 1075 1062 0 100.00% 1 0 0 16
UBND xã Quang Diệm 0 1029 1029 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Bằng 3 894 895 0 100.00% 0 0 0 2
UBND xã Sơn Bình 0 1177 1177 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Châu 0 781 781 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Giang 0 1050 1050 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Hàm 0 1004 1003 0 100.00% 0 0 0 1
UBND xã Sơn Hồng 0 571 571 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Kim 1 0 1046 1035 0 100.00% 8 1 1 1
UBND xã Sơn Kim 2 0 1059 1059 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Lâm 0 1117 1117 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Lễ 0 1369 1369 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Lĩnh 0 937 937 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Long 0 1947 1947 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Ninh 0 791 791 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Phú 0 1148 1144 0 100.00% 0 0 0 4
UBND xã Sơn Tây 0 1013 1013 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Tiến 0 1240 1240 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Trà 0 1248 1248 0 100.00% 0 0 0 0
UBND xã Sơn Trung 0 1465 1464 0 100.00% 1 0 0 0
UBND xã Sơn Trường 0 1242 1239 0 100.00% 3 0 0 0
UBND xã Tân Mỹ Hà 0 936 935 0 100.00% 0 1 0 0
-- Tổng -- 299 31910 30851 0 100.00% 353 3 824 178
Top